Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
 
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 
Wartość grantu wynosi 158 521,74 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 23 778,26 zł wkładu własnego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020.
 
W wyniku realizacji grantu:
 
doposażono stanowiska pracy personelu DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19, a także zaopatrzono w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
 
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.